در تنگنا و سختی، دوستیِ درست، آشکارمی شود . [امام علی علیه السلام]